दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: मोहोळ
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 सिद्धेवाडी 0000000000000000000000
2 शेटफळ 0000000000000000000000
3 वाफळे 0000000000000000000000
4 देवडी 0000000000000000000000
5 तेलंगवाडी 0000000000000000000000
6 कुरणवाडी (आष्टी) 0000000000000000000000
7 बैरागवाडी 0000000000000000000000
8 आष्टी 0100000000000000000001
9 खंडाळी 0000000000000000000000
10 वडाचीवाडी 0000000000000000000000
11 हिवरे 0000000000000000000000
12 चिखली 0000000000000000000000
13 पापरी 0000000000000000000000
14 येवती 0000000000000000000000
15 कोन्हेरी 0000000000000000000000
16 सारोळे 0000000000000000000000
17 अनगर 0000100001000000000002
18 खंडोबाचीवाडी 0000000000000000000000
19 नालबंदवाडी 0000000000000000000000
20 कुरणवाडी अन 0000000000000000000000
21 मलिकपेठ 0000000000000000000000
22 यावली 0000200000000000000002
23 खवणी 0000000000000000000000
24 पोखरापूर 0000000000000000000000
25 घाटणे 0000000000000000000000
26 वडवळ 0000000000000000000000
27 कोळेगाव 0000000000000000000000
28 गलंदवाडी 0000000000000000000000
29 बोपले 0000000000000000000000
30 यल्लमवाडी 0000000000000000000000
31 भैरववाडी/मनगोळी 0000000000000000000000
32 वाळुज 0000000000000000000000
33 देगाव वा. 0000100000000000000001
34 एकुरके 0000000000000000000000
35 बिटले 0000000000000000000000
36 नरखेड 0000000000000000000000
37 डिकसळ 0000000000000000000000
38 मसले चौधरी 0000000000000000000000
39 भोयरे 0000000000000000000000
40 हिंगणी (निपाणी) 0000000000000000000000
41 खुनेश्र्वर 0000000000000000000000
42 मोरवंची 0000000000000000000000
43 शिरापूर (सोलापूर) 0000000000000000000000
44 भांबेवाडी 0000000000000000000000
45 आष्टे 0010000000000000000001
46 लांबोटी 0010000000000000000001
47 चिंचोलीकाटी 0000000000000000000000
48 सावळेश्वर 0000000000000000000000
49 अर्जुनसोंड 0000000000000000000000
50 रामहिंगणी 0000000000000000000000
51 ढोकबाभुळगाव 0000000000000000000000
52 नजिक पिंपरी 0000100000000000000001
53 सय्यद वरवडे 0000000000000000000000
54 मुंढेवाडी 0000000000000000000000
55 नांदगाव 0000000000000000000000
56 पोफळी 0000000000000000000000
57 विरवडे खु 0000000000000000000000
58 पेनूर 0000100000001000000002
59 पाटकुल 0000000000000000000000
60 आढेगाव 0000000000000000000000
61 तांबोळे 0000000000000000000000
62 टाकळी (सिकंदरा) 0000000000000000000000
63 सौंदणे 0000000000000000000000
64 कातेवाडी 0000100000000000000001
65 कुरुल 0000000000000000000000
66 शेजबाभुळगाव 0000000000000000000000
67 वरकुटे 0000000000000000000000
68 अंकोली 0000000000000000000000
69 औंढी 0000100000000000000001
70 परमेश्वर-पिंपरी 0000000000000000000000
71 दादपूर 0000000000000000000000
72 विरवडे बु 0000000000000000000000
73 शिरापूर मो. 0000000000000000000000
74 पिरटाकळी 0000000000000000000000
75 शिंगोली 0000000000000000000000
76 कामती खु 0000000000000000000000
77 लमाणतांडा 0000000000000000000000
78 कामती बु 0000000000000000000000
79 वाघोली 0000000000000000000000
80 सोहाळे 0000000000000000000000
81 कोथाळे 0000000000000000000000
82 वडदेगाव 0000000000000000000000
83 इंचगाव 0000000000000000000000
84 कोरवली 0000000000000000000000
85 हराळवाडी 0000000000000000000000
86 येणकी 0000000000000000000000
87 अर्धनारी 0000000000000000000000
88 घोडेश्र्वर 0000000000000000000000
89 अरबळी 0000000000000000000000
90 मिरी 0000000000000000000000
91 वटवटे 0000000000000000000000
92 जामगाव बु 0000000000000000000000
93 जामगाव खु 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 3:57:50 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 सिद्धेवाडी0000000000000000000000
2 शेटफळ0000000000000000000000
3 वाफळे0000000000000000000000
4 देवडी0000000000000000000000
5 तेलंगवाडी0000000000000000000000
6 कुरणवाडी (आष्टी)0000000000000000000000
7 बैरागवाडी0000000000000000000000
8 आष्टी0100000000000000000001
9 खंडाळी0000000000000000000000
10 वडाचीवाडी0000000000000000000000
11 हिवरे0000000000000000000000
12 चिखली0000000000000000000000
13 पापरी0000000000000000000000
14 येवती0000000000000000000000
15 कोन्हेरी0000000000000000000000
16 सारोळे0000000000000000000000
17 अनगर0000100001000000000002
18 खंडोबाचीवाडी0000000000000000000000
19 नालबंदवाडी0000000000000000000000
20 कुरणवाडी अन0000000000000000000000
21 मलिकपेठ0000000000000000000000
22 यावली0000200000000000000002
23 खवणी0000000000000000000000
24 पोखरापूर0000000000000000000000
25 घाटणे0000000000000000000000
26 वडवळ0000000000000000000000
27 कोळेगाव0000000000000000000000
28 गलंदवाडी0000000000000000000000
29 बोपले0000000000000000000000
30 यल्लमवाडी0000000000000000000000
31 भैरववाडी/मनगोळी0000000000000000000000
32 वाळुज0000000000000000000000
33 देगाव वा.0000100000000000000001
34 एकुरके0000000000000000000000
35 बिटले0000000000000000000000
36 नरखेड0000000000000000000000
37 डिकसळ0000000000000000000000
38 मसले चौधरी0000000000000000000000
39 भोयरे0000000000000000000000
40 हिंगणी (निपाणी)0000000000000000000000
41 खुनेश्र्वर0000000000000000000000
42 मोरवंची0000000000000000000000
43 शिरापूर (सोलापूर)0000000000000000000000
44 भांबेवाडी0000000000000000000000
45 आष्टे0010000000000000000001
46 लांबोटी0010000000000000000001
47 चिंचोलीकाटी0000000000000000000000
48 सावळेश्वर0000000000000000000000
49 अर्जुनसोंड0000000000000000000000
50 रामहिंगणी0000000000000000000000
51 ढोकबाभुळगाव0000000000000000000000
52 नजिक पिंपरी0000100000000000000001
53 सय्यद वरवडे0000000000000000000000
54 मुंढेवाडी0000000000000000000000
55 नांदगाव0000000000000000000000
56 पोफळी0000000000000000000000
57 विरवडे खु0000000000000000000000
58 पेनूर0000100000001000000002
59 पाटकुल0000000000000000000000
60 आढेगाव0000000000000000000000
61 तांबोळे0000000000000000000000
62 टाकळी (सिकंदरा)0000000000000000000000
63 सौंदणे0000000000000000000000
64 कातेवाडी0000100000000000000001
65 कुरुल0000000000000000000000
66 शेजबाभुळगाव0000000000000000000000
67 वरकुटे0000000000000000000000
68 अंकोली0000000000000000000000
69 औंढी0000100000000000000001
70 परमेश्वर-पिंपरी0000000000000000000000
71 दादपूर0000000000000000000000
72 विरवडे बु0000000000000000000000
73 शिरापूर मो.0000000000000000000000
74 पिरटाकळी0000000000000000000000
75 शिंगोली0000000000000000000000
76 कामती खु0000000000000000000000
77 लमाणतांडा0000000000000000000000
78 कामती बु0000000000000000000000
79 वाघोली0000000000000000000000
80 सोहाळे0000000000000000000000
81 कोथाळे0000000000000000000000
82 वडदेगाव0000000000000000000000
83 इंचगाव0000000000000000000000
84 कोरवली0000000000000000000000
85 हराळवाडी0000000000000000000000
86 येणकी0000000000000000000000
87 अर्धनारी0000000000000000000000
88 घोडेश्र्वर0000000000000000000000
89 अरबळी0000000000000000000000
90 मिरी0000000000000000000000
91 वटवटे0000000000000000000000
92 जामगाव बु0000000000000000000000
93 जामगाव खु0000000000000000000000