दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: सांगोला
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 इटकी 0000000000000000000000
2 कटफळ 0010000000000000000001
3 चिकमहूद 0000100000000000000001
4 महिम 0000000000000000000000
5 महूद बु. 0000100000000000000001
6 लक्ष्मीनगर 0000000000000000000000
7 अचकदाणी 0000000000000000000000
8 खवासपूर 0000100000000000000001
9 जुनी लोटेवाडी 0000000000000000000000
10 बागलवाडी 0000000000000000000000
11 सोनलवाडी 0000000000000000000000
12 गायगव्हाण 0000000000000000000000
13 खिलारवाडी 0000000000000000000000
14 वाकी शिवणे 0000000000000000000000
15 हलदहिवडी 0000000000000000000000
16 शिरभावी 0000100000000000000001
17 धायटी 0000000000000000000000
18 संगेवाडी 0000000000000000000000
19 मेथवडे 0000000000000000000000
20 मांजरी 0000100000000000000001
21 बामणी 0000000000000000000000
22 सावे 0000000000000000000000
23 देवळे 0000100000000000000001
24 शिवणे 0000000000000000000000
25 एखतपूर 0000000000000000000000
26 चिंचोली 0000000000000000000000
27 वाढेगाव 0000000000000000000000
28 राजापूर 0000000000000000000000
29 मेडशिंगी 0000000000000000000000
30 वासुद 0000000000000000000000
31 कमलापूर 0000000000000000000000
32 यलमर मंगेवाडी 0000000000000000000000
33 अजनाळे 0000000000000000000000
34 चिणके 0000000000000000000000
35 वझरे 0000000000000000000000
36 बलवडी 0000001000000000000001
37 नाझरे 0000000000000000000000
38 अनकढाळ 0000000000000000000000
39 वाटंबरे 0000100000000000000001
40 राजुरी 0000000000000000000000
41 उदनवाडी 0000000000000000000000
42 चोपडी 0020500000000000000007
43 सोमेवाडी 0000000000000000000000
44 बुद्धेहाळ 0000000000000000000000
45 गौडवाडी 0000000000000000000000
46 कोऴा 0000000000000000000000
47 जुनोनी 0000000000000000000000
48 जुजारपूर 0000000000000000000000
49 तिप्पेहळ्ळी 0000100000000000000001
50 पाचेगाव बु. 0000000000000000000000
51 किडबिसरी 0000000000000000000000
52 अकोला 0000000000000000000000
53 कडलास 0000200000000000000002
54 निजामपुर 0000000000000000000000
55 लोणविरे 0000000000000000000000
56 हणमंतगाव 0001200010000000000004
57 मानेगाव 0000000000000000000000
58 पाचेगाव खु. 0000000000000000000000
59 हातीद 0000000000000000000000
60 हट्कर मंगेवाडी 0000000000000000000000
61 डोंगरगाव 0000000000000000000000
62 सोनंद 0000000000000000000000
63 गळवेवाडी 0000000000000000000000
64 आलेगाव 0000000000000000000000
65 वाणी चिंचाळे 0000100000000000000001
66 वाकी (घेरडी) 0000000000000000000000
67 जवळा 0000000000000000000000
68 बुरंगेवाडी 0000000000000000000000
69 आगलावेवाडी 0000000000000000000000
70 भोपसेवाडी 0000000000000000000000
71 तरंगेवाडी 0000000000000000000000
72 घेरडी 0000100000000000000001
73 हंगीरगे 0000000000000000000000
74 पारे 0000000000000000000000
75 डिकसळ 0000000000000000000000
76 नराऴे 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 5:03:22 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 इटकी0000000000000000000000
2 कटफळ0010000000000000000001
3 चिकमहूद0000100000000000000001
4 महिम0000000000000000000000
5 महूद बु.0000100000000000000001
6 लक्ष्मीनगर 0000000000000000000000
7 अचकदाणी0000000000000000000000
8 खवासपूर0000100000000000000001
9 जुनी लोटेवाडी0000000000000000000000
10 बागलवाडी0000000000000000000000
11 सोनलवाडी0000000000000000000000
12 गायगव्हाण0000000000000000000000
13 खिलारवाडी0000000000000000000000
14 वाकी शिवणे0000000000000000000000
15 हलदहिवडी0000000000000000000000
16 शिरभावी0000100000000000000001
17 धायटी0000000000000000000000
18 संगेवाडी0000000000000000000000
19 मेथवडे0000000000000000000000
20 मांजरी0000100000000000000001
21 बामणी0000000000000000000000
22 सावे0000000000000000000000
23 देवळे0000100000000000000001
24 शिवणे0000000000000000000000
25 एखतपूर0000000000000000000000
26 चिंचोली0000000000000000000000
27 वाढेगाव0000000000000000000000
28 राजापूर0000000000000000000000
29 मेडशिंगी0000000000000000000000
30 वासुद0000000000000000000000
31 कमलापूर0000000000000000000000
32 यलमर मंगेवाडी0000000000000000000000
33 अजनाळे0000000000000000000000
34 चिणके0000000000000000000000
35 वझरे0000000000000000000000
36 बलवडी0000001000000000000001
37 नाझरे0000000000000000000000
38 अनकढाळ0000000000000000000000
39 वाटंबरे0000100000000000000001
40 राजुरी0000000000000000000000
41 उदनवाडी0000000000000000000000
42 चोपडी0020500000000000000007
43 सोमेवाडी0000000000000000000000
44 बुद्धेहाळ0000000000000000000000
45 गौडवाडी0000000000000000000000
46 कोऴा0000000000000000000000
47 जुनोनी0000000000000000000000
48 जुजारपूर0000000000000000000000
49 तिप्पेहळ्ळी0000100000000000000001
50 पाचेगाव बु.0000000000000000000000
51 किडबिसरी0000000000000000000000
52 अकोला0000000000000000000000
53 कडलास0000200000000000000002
54 निजामपुर0000000000000000000000
55 लोणविरे0000000000000000000000
56 हणमंतगाव0001200010000000000004
57 मानेगाव0000000000000000000000
58 पाचेगाव खु.0000000000000000000000
59 हातीद0000000000000000000000
60 हट्कर मंगेवाडी0000000000000000000000
61 डोंगरगाव0000000000000000000000
62 सोनंद0000000000000000000000
63 गळवेवाडी0000000000000000000000
64 आलेगाव0000000000000000000000
65 वाणी चिंचाळे0000100000000000000001
66 वाकी (घेरडी)0000000000000000000000
67 जवळा0000000000000000000000
68 बुरंगेवाडी0000000000000000000000
69 आगलावेवाडी0000000000000000000000
70 भोपसेवाडी0000000000000000000000
71 तरंगेवाडी0000000000000000000000
72 घेरडी0000100000000000000001
73 हंगीरगे0000000000000000000000
74 पारे0000000000000000000000
75 डिकसळ0000000000000000000000
76 नराऴे0000000000000000000000