दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: मंगळवेढा
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 महमदाबाद (शे) 0000000000000000000000
2 गुंजेगाव 0000000000000000000000
3 मारापुर 0010000000000000000001
4 घरनिकी 0000000000000000000000
5 मल्लेवाडी 0000000000000000000000
6 ढवळस 0000000000000000000000
7 देगाव 0000000000000000000000
8 अकोले 0000000000000000000000
9 शेलेवाडी 0000000000000000000000
10 लक्ष्मी दहीवाडी 0000000000000000000000
11 धर्मगाव 0000000000000000000000
12 मुढवी 0000100000000000000001
13 उचेठाण 0000000000000000000000
14 बठाण 0010000000000000000001
15 ब्रम्हपूरी 0000000000000000000000
16 माचणुर 0000000000000000000000
17 तामदर्डी 0000000000000000000000
18 तांडोर 0000000000000000000000
19 सिध्दापुर 0000000000000000000000
20 बोराळे 0000000000000000000000
21 रहाटेवाडी 0000000000000000000000
22 मुंढेवाडी 0000000000000000000000
23 कचरेवाडी 0000000000000000000000
24 डोंगरगाव 0000000000000000000000
25 फटेवाडी 0000000000000000000000
26 हिवरगाव 0000000000000000000000
27 खोमनाळ 0000000000000000000000
28 तळसंगी 0000000000000000000000
29 भालेवाडी 0000000100000000000001
30 डोणज 0000000000000000000000
31 अरळी 0000000000000000000000
32 नंदूर 0000010000000000000001
33 मरवडे 0000100000000000000001
34 डिकसळ 0000000000000000000000
35 येड्राव 0000000000000000000000
36 भाळवणी 0000000000000000000000
37 जित्ती 0000000000000000000000
38 खवे 0000000000000000000000
39 आंधळगाव 0000000000000000000000
40 गणेशवाडी 0000000000000000000000
41 पाटकळ 0000100000000000000001
42 खुपसंगी 0100000000000000000001
43 लेंडवे-चिचांळे 0000100000000000000001
44 शिरसी 0000000000000000000000
45 गोणेवाडी 0000000001000000000001
46 जुनोनी 0000000000000000000000
47 हजापूर 0000000000000000000000
48 जालीहाळ 0000000000000000000000
49 खडकी 0000000000000000000000
50 नंदेश्वर 0010100000000000000002
51 निंबाणे 0000000000000000000000
52 रड्डे 0000000000000000000000
53 भोसे 0000000000000000000000
54 मानेवाडी 0000000000000000000000
55 हुन्नुर 0000000000000000000000
56 शिरनांदगी 0000000000000000000000
57 चिकलगी 0000000000000000000000
58 मरोळी 0000000000000000000000
59 महमदाबाद हु. 0000000000000000000000
60 रेवेवाडी 0000000000000000000000
61 लोणार 0000000000000000000000
62 पडोळकरवाडी 0000000000000000000000
63 लमाणतांडा 0000000000000000000000
64 कागष्ट 0000000000000000000000
65 कात्राळ 0000000000000000000000
66 हुलजंती 0000000000000000000000
67 माळेवाडी 0000000000000000000000
68 पौट 0000000000000000000000
69 बावची 0000000000000000000000
70 जंगलगी 0000000000000000000000
71 सलगर खु. 0000000000000000000000
72 येळगी 0000000000000000000000
73 सोड्डी 0000000000000000000000
74 शिवगणी 0000000000000000000000
75 आसबेवाडी 0000000000000000000000
76 सलगर बु.. 0000000000000000000000
77 लवंगी 0000100000000000000001
78 संत चोखामेळा नगर 0000000000000000000000
79 संत दामाजी नगर 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 3:55:01 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 महमदाबाद (शे) 0000000000000000000000
2 गुंजेगाव0000000000000000000000
3 मारापुर0010000000000000000001
4 घरनिकी0000000000000000000000
5 मल्लेवाडी0000000000000000000000
6 ढवळस0000000000000000000000
7 देगाव0000000000000000000000
8 अकोले0000000000000000000000
9 शेलेवाडी0000000000000000000000
10 लक्ष्मी दहीवाडी0000000000000000000000
11 धर्मगाव0000000000000000000000
12 मुढवी0000100000000000000001
13 उचेठाण0000000000000000000000
14 बठाण0010000000000000000001
15 ब्रम्हपूरी0000000000000000000000
16 माचणुर0000000000000000000000
17 तामदर्डी0000000000000000000000
18 तांडोर0000000000000000000000
19 सिध्दापुर0000000000000000000000
20 बोराळे0000000000000000000000
21 रहाटेवाडी0000000000000000000000
22 मुंढेवाडी0000000000000000000000
23 कचरेवाडी0000000000000000000000
24 डोंगरगाव0000000000000000000000
25 फटेवाडी0000000000000000000000
26 हिवरगाव0000000000000000000000
27 खोमनाळ0000000000000000000000
28 तळसंगी0000000000000000000000
29 भालेवाडी0000000100000000000001
30 डोणज0000000000000000000000
31 अरळी0000000000000000000000
32 नंदूर0000010000000000000001
33 मरवडे0000100000000000000001
34 डिकसळ0000000000000000000000
35 येड्राव0000000000000000000000
36 भाळवणी0000000000000000000000
37 जित्ती0000000000000000000000
38 खवे0000000000000000000000
39 आंधळगाव0000000000000000000000
40 गणेशवाडी0000000000000000000000
41 पाटकळ0000100000000000000001
42 खुपसंगी0100000000000000000001
43 लेंडवे-चिचांळे0000100000000000000001
44 शिरसी0000000000000000000000
45 गोणेवाडी0000000001000000000001
46 जुनोनी0000000000000000000000
47 हजापूर0000000000000000000000
48 जालीहाळ0000000000000000000000
49 खडकी0000000000000000000000
50 नंदेश्वर0010100000000000000002
51 निंबाणे0000000000000000000000
52 रड्डे0000000000000000000000
53 भोसे0000000000000000000000
54 मानेवाडी0000000000000000000000
55 हुन्नुर0000000000000000000000
56 शिरनांदगी0000000000000000000000
57 चिकलगी0000000000000000000000
58 मरोळी0000000000000000000000
59 महमदाबाद हु.0000000000000000000000
60 रेवेवाडी0000000000000000000000
61 लोणार0000000000000000000000
62 पडोळकरवाडी0000000000000000000000
63 लमाणतांडा0000000000000000000000
64 कागष्ट0000000000000000000000
65 कात्राळ0000000000000000000000
66 हुलजंती0000000000000000000000
67 माळेवाडी0000000000000000000000
68 पौट0000000000000000000000
69 बावची0000000000000000000000
70 जंगलगी0000000000000000000000
71 सलगर खु.0000000000000000000000
72 येळगी0000000000000000000000
73 सोड्डी0000000000000000000000
74 शिवगणी0000000000000000000000
75 आसबेवाडी0000000000000000000000
76 सलगर बु..0000000000000000000000
77 लवंगी0000100000000000000001
78 संत चोखामेळा नगर 0000000000000000000000
79 संत दामाजी नगर 0000000000000000000000