दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: पंढरपूर
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 कान्हापुरी 0000000000000000000000
2 उंबरे 0000000000000000000000
3 जळॊली 0000000000000000000000
4 सांगवी 0000000000000000000000
5 नेमतवाडी 0000000000100000000001
6 पेहे 0000000000000000000000
7 नांदोरे 0000000000000000000000
8 आव्हे 0000100000000000000001
9 पटवर्धन कुरोली 0000000000000000000000
10 उजनी वसाहत 0000000000000000000000
11 पिराची कुरोली 0000000000000000000000
12 वाडीकुरोली 0000000000000000000000
13 करकंब 1000000000000000000001
14 बार्डी 0000000000000000000000
15 खरातवाडी 0000000000000000000000
16 जाधववाडी 0000000000000000000000
17 पांढरेवाडी 0000000000000000000000
18 भोसे 0000000000000000000000
19 सुगाव भोसे 0000000000000000000000
20 शेवते 0000000000000000000000
21 देवडे 0000000000000000000000
22 खेडभोसे 0000000000000000000000
23 सुगाव खूर्द 0000000000000000000000
24 व्होळे 0000000000000000000000
25 अजोती 0000000000000000000000
26 चिलाईवाडी 0000000000000000000000
27 मेंढापुर 0000000000000000000000
28 करोळे 0000000000000000000000
29 गुरसाळे 0000000000000000000000
30 टाकळी गुरसाळे (न.) 0000000000000000000000
31 चिंचोली भोसे 0000000000000000000000
32 शेळवे 0000000000000000000000
33 खेडभाळवणी 0000000000000000000000
34 भंडीशेगाव 0000000000000000000000
35 धोंडेवाडी 0000000000000000000000
36 केसकरवाडी 0000000000000000000000
37 शेडगेवाडी 0000000000000000000000
38 भाळवणी 0000000000000000000000
39 जैनवाडी 0000000000000000000000
40 सुपली 0000000000000000000000
41 उपरी 0000000000000000000000
42 पळशी 0020200000000000000004
43 गार्डी 0000000000000000000000
44 लोणारवाडी 0000000000000000000000
45 तिसंगी 0000000000000000000000
46 सोनके 0000000000000000000000
47 कौठाळी 0000000000000000000000
48 शिरढोण 0000000000000000000000
49 वाखरी 0000000000000000000000
50 टाकळी 0010000000000000000001
51 कोर्टी 0000000000000000000000
52 गादेगाव 0000000000000000000000
53 बोहाळी 0000010000000000000001
54 उंबरगाव 0000000000000000000000
55 रोपळे 0000000000000000000000
56 बाभूळगाव 0000000000000000000000
57 तुंगत 0000000000000000000000
58 नारायण चिंचोली 0000000000000000000000
59 आढीव 0000100000000000000001
60 भटुंबरे 0000000000000000000000
61 शेगाव दुमाला 0000000000000000000000
62 देगाव 0000000000000000000000
63 अजनसोंड 0010000000000000000001
64 बिटरगाव 0000000000000000000000
65 ईश्वर वठार 0000000000000000000000
66 सुस्ते 0000000000000000000000
67 मुंढेवाडी 0000100000000000000001
68 गोपाळपूर 0000000000000000000000
69 अनवली 0000000000000000000000
70 रांझणी 0000000000000000000000
71 शिरगाव 0000000000000000000000
72 सिध्देवाडी 0000100000000000000001
73 एकलासपूर 0000000000000000000000
74 कासेगाव 0000100000000000000001
75 खर्डी 0000000000000000000000
76 त.शेटफळ 0000000000000000000000
77 तनाळी 0000000000000000000000
78 तावशी 0000000000000000000000
79 मगरवाडी 0000000000000000000000
80 तारापूर 0010000000000000000001
81 फ़ुलचिंचोली 0000000000000000000000
82 खरसोळी 0000000000000000000000
83 चळे 0000000000000000000000
84 कोंढारकी 0000000000000000000000
85 आंबे 0000000000000000000000
86 पोहोरगाव 0000100000000000000001
87 विटे 0000000000000000000000
88 पुळुज 0000000000000000000000
89 पुळुजवाडी 0000000000000000000000
90 शंकरगाव 0000000000000000000000
91 आंबेचिंचोली 0000000000000000000000
92 सरकोली 0000100000000000000001
93 ओझेवाडी 0010000000000000000001
94 नेपतगाव 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 5:00:44 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 कान्हापुरी0000000000000000000000
2 उंबरे0000000000000000000000
3 जळॊली0000000000000000000000
4 सांगवी0000000000000000000000
5 नेमतवाडी0000000000100000000001
6 पेहे0000000000000000000000
7 नांदोरे0000000000000000000000
8 आव्हे0000100000000000000001
9 पटवर्धन कुरोली0000000000000000000000
10 उजनी वसाहत0000000000000000000000
11 पिराची कुरोली0000000000000000000000
12 वाडीकुरोली0000000000000000000000
13 करकंब1000000000000000000001
14 बार्डी0000000000000000000000
15 खरातवाडी0000000000000000000000
16 जाधववाडी0000000000000000000000
17 पांढरेवाडी0000000000000000000000
18 भोसे0000000000000000000000
19 सुगाव भोसे0000000000000000000000
20 शेवते0000000000000000000000
21 देवडे0000000000000000000000
22 खेडभोसे0000000000000000000000
23 सुगाव खूर्द 0000000000000000000000
24 व्होळे0000000000000000000000
25 अजोती 0000000000000000000000
26 चिलाईवाडी0000000000000000000000
27 मेंढापुर0000000000000000000000
28 करोळे0000000000000000000000
29 गुरसाळे0000000000000000000000
30 टाकळी गुरसाळे (न.)0000000000000000000000
31 चिंचोली भोसे0000000000000000000000
32 शेळवे0000000000000000000000
33 खेडभाळवणी0000000000000000000000
34 भंडीशेगाव0000000000000000000000
35 धोंडेवाडी0000000000000000000000
36 केसकरवाडी0000000000000000000000
37 शेडगेवाडी0000000000000000000000
38 भाळवणी0000000000000000000000
39 जैनवाडी0000000000000000000000
40 सुपली0000000000000000000000
41 उपरी0000000000000000000000
42 पळशी0020200000000000000004
43 गार्डी0000000000000000000000
44 लोणारवाडी0000000000000000000000
45 तिसंगी0000000000000000000000
46 सोनके0000000000000000000000
47 कौठाळी0000000000000000000000
48 शिरढोण0000000000000000000000
49 वाखरी0000000000000000000000
50 टाकळी0010000000000000000001
51 कोर्टी0000000000000000000000
52 गादेगाव0000000000000000000000
53 बोहाळी0000010000000000000001
54 उंबरगाव0000000000000000000000
55 रोपळे0000000000000000000000
56 बाभूळगाव0000000000000000000000
57 तुंगत0000000000000000000000
58 नारायण चिंचोली0000000000000000000000
59 आढीव0000100000000000000001
60 भटुंबरे0000000000000000000000
61 शेगाव दुमाला0000000000000000000000
62 देगाव0000000000000000000000
63 अजनसोंड0010000000000000000001
64 बिटरगाव0000000000000000000000
65 ईश्वर वठार0000000000000000000000
66 सुस्ते0000000000000000000000
67 मुंढेवाडी0000100000000000000001
68 गोपाळपूर0000000000000000000000
69 अनवली0000000000000000000000
70 रांझणी0000000000000000000000
71 शिरगाव0000000000000000000000
72 सिध्देवाडी0000100000000000000001
73 एकलासपूर0000000000000000000000
74 कासेगाव0000100000000000000001
75 खर्डी0000000000000000000000
76 त.शेटफळ0000000000000000000000
77 तनाळी0000000000000000000000
78 तावशी0000000000000000000000
79 मगरवाडी0000000000000000000000
80 तारापूर0010000000000000000001
81 फ़ुलचिंचोली0000000000000000000000
82 खरसोळी0000000000000000000000
83 चळे0000000000000000000000
84 कोंढारकी0000000000000000000000
85 आंबे0000000000000000000000
86 पोहोरगाव0000100000000000000001
87 विटे0000000000000000000000
88 पुळुज0000000000000000000000
89 पुळुजवाडी0000000000000000000000
90 शंकरगाव0000000000000000000000
91 आंबेचिंचोली0000000000000000000000
92 सरकोली0000100000000000000001
93 ओझेवाडी0010000000000000000001
94 नेपतगाव0000000000000000000000