दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: अक्कलकोट
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 चिंचोळी (न) 0000000000000000000000
2 सुलेरजवळगे 0000000000000000000000
3 करजगी 0000200000000000000002
4 मंगरूळ 0000000000000000000000
5 केगाव खु. 0000000000000000000000
6 केगाव बु. 0000000000000000000000
7 कुमठे 0000000000000000000000
8 कोर्सेगाव 0000000000000000000000
9 मुंढेवाडी 0000000000000000000000
10 तडवळ 0000000000000000000000
11 म्हैसलगे 0000000000000000000000
12 खानापूर 0000000000000000000000
13 अंकलगे 0000000000000000000000
14 कलकर्जाळ 0000000000000000000000
15 धारसंग 0000000000000000000000
16 शेगाव 0000000000000000000000
17 आळगे 0000300000000000000003
18 गुड्डेवाडी 0000000000000000000000
19 हालचिंचोळी 0000000000000000000000
20 हंजगी 0000000000000000000000
21 जेऊर 0000000000000000000000
22 दोड्ड्याळ 0000000000000000000000
23 जेऊरवाडी 0000000000000000000000
24 हंद्राळ 0000000000000000000000
25 गौडगाव बु. 0000000000000000000000
26 कडबगाव 0000000000000000000000
27 गुरववाडी 0000000000000000000000
28 नाविंदगी 0000000000000000000000
29 कलहिप्परगे 0000000000000000000000
30 शावळ 0000000000000000000000
31 घुंगरेगाव 0000000000000000000000
32 आंदेवाडी (खु) 0000000000000000000000
33 देवीकवठे 0000000000000000000000
34 कुडल 0000000000000000000000
35 हिळ्ळी 0000000000000000000000
36 आंदेवाडी (बु) 0000000000000000000000
37 नागणसुर 0000000000000000000000
38 मराठवाडी 0000000000000000000000
39 हालहळ्ळी 0000000000000000000000
40 चपळगाववाडी 0000000000000000000000
41 दहिटणेवाडी 0000000000000000000000
42 कर्जाळ 0000000000000000000000
43 कोन्हाळी 0000000000000000000000
44 बागेहळ्ळी 0000000000000000000000
45 हसापूर 0000000000000000000000
46 दहिटणे 0000000000000000000000
47 सांगवी बु. 0000000000000000000000
48 सांगवी खु. 0000000000000000000000
49 समथर्नगर 0000000000000000000000
50 वसंतरावनाईक नगर 0000000000000000000000
51 नागनहळ्ळी 0000000000000000000000
52 मातनहळ्ळी 0000000000000000000000
53 बासलेगाव रामतीर्थ 0000000000000000000000
54 अरळी 0000000000000000000000
55 दर्शनाळ 0000000000000000000000
56 बोरेगाव 0000000000000000000000
57 पितापूर 0000000000000000000000
58 नन्हेगाव 0000000000000000000000
59 सुलतानपूर 0000000000000000000000
60 काझी कणबस 0000000000000000000000
61 किणीवाडी 0000000000000000000000
62 किणी 0000000000000000000000
63 चुंगी 0000000000000000000000
64 हन्नूर 0000000000000000000000
65 डोंबरजवळगे 0000000000000000000000
66 ब-हाणपूर 0000200000000000000002
67 चपळगाव 31012002090000000000018
68 कुरनुर 0000000000000000000000
69 सिंदखेड 0000000000000000000000
70 मोटयाळ/बसवनगर 0000000000000000000000
71 घोळसगाव 0000000000000000000000
72 किरनळ्ळी 0000000000000000000000
73 भुरीकवठे 0000000000000000000000
74 खैराट 0000000000000000000000
75 गोगाव 0000000000000000000000
76 वागदरी 0000000000000000000000
77 बोरगाव 0000000000000000000000
78 पालापूर 0100000000000000000001
79 बादोले (बु.) 0000000000000000000000
80 शिरवळवाडी 0000000000000000000000
81 शिरवळ 0000000000000000000000
82 साफळे 0000000000000000000000
83 शिरसी 0000000000000000000000
84 सदलापूर 0000000000000000000000
85 बणजगोळ 0000000000000000000000
86 चीकेहळ्ळी 0000000000000000000000
87 सलगर 0000000000000000000000
88 भोसगे 0000000000000000000000
89 तोरणी 0000000000000000000000
90 संगोगी (अ) 0000000000000000000000
91 हत्तीकणबस 0000000000000000000000
92 निमगाव 0000000000000000000000
93 गौडगाव खु. 0000000000000000000000
94 रामपूर 0000000000000000000000
95 उमरगे 0000000000000000000000
96 मिरजगी 0000420000000000000006
97 कंठेहळ्ळी 0000000000000000000000
98 गळोरगी 0000000000000000000000
99 जक्कापुर 0000000000000000000000
100 उडगी 0000000000000000000000
101 तोळनूर 0000000000000000000000
102 हैद्रा 0000000000000000000000
103 सातनदुधनी 0000000000000000000000
104 बिंजगेर 0000000000000000000000
105 नागोरे 0000000000000000000000
106 इब्राहीमपूर 0000000000000000000000
107 मुगळी 0000000000000000000000
108 संगोगी (ब) 0000000000000000000000
109 तळेवाडी 0000000000000000000000
110 कल्लप्पा वाडी 0000000000000000000000
111 बोरोटी बु. 0000000000000000000000
112 रुद्रेवाडी 0000000000000000000000
113 चिंचोळी(मै) 0000000000000000000000
114 आंदेवाडी (ज) 0000000000000000000000
115 बोरोटी खु. 0000000000000000000000
116 बबलाद 0000100000000000000001
117 सिन्नूर 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 3:52:12 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 चिंचोळी (न)0000000000000000000000
2 सुलेरजवळगे0000000000000000000000
3 करजगी0000200000000000000002
4 मंगरूळ0000000000000000000000
5 केगाव खु.0000000000000000000000
6 केगाव बु.0000000000000000000000
7 कुमठे0000000000000000000000
8 कोर्सेगाव0000000000000000000000
9 मुंढेवाडी0000000000000000000000
10 तडवळ0000000000000000000000
11 म्हैसलगे0000000000000000000000
12 खानापूर0000000000000000000000
13 अंकलगे 0000000000000000000000
14 कलकर्जाळ0000000000000000000000
15 धारसंग0000000000000000000000
16 शेगाव0000000000000000000000
17 आळगे0000300000000000000003
18 गुड्डेवाडी0000000000000000000000
19 हालचिंचोळी0000000000000000000000
20 हंजगी0000000000000000000000
21 जेऊर0000000000000000000000
22 दोड्ड्याळ0000000000000000000000
23 जेऊरवाडी0000000000000000000000
24 हंद्राळ0000000000000000000000
25 गौडगाव बु.0000000000000000000000
26 कडबगाव0000000000000000000000
27 गुरववाडी0000000000000000000000
28 नाविंदगी0000000000000000000000
29 कलहिप्परगे0000000000000000000000
30 शावळ0000000000000000000000
31 घुंगरेगाव0000000000000000000000
32 आंदेवाडी (खु)0000000000000000000000
33 देवीकवठे0000000000000000000000
34 कुडल0000000000000000000000
35 हिळ्ळी0000000000000000000000
36 आंदेवाडी (बु)0000000000000000000000
37 नागणसुर0000000000000000000000
38 मराठवाडी0000000000000000000000
39 हालहळ्ळी 0000000000000000000000
40 चपळगाववाडी0000000000000000000000
41 दहिटणेवाडी0000000000000000000000
42 कर्जाळ0000000000000000000000
43 कोन्हाळी0000000000000000000000
44 बागेहळ्ळी0000000000000000000000
45 हसापूर0000000000000000000000
46 दहिटणे0000000000000000000000
47 सांगवी बु.0000000000000000000000
48 सांगवी खु.0000000000000000000000
49 समथर्नगर0000000000000000000000
50 वसंतरावनाईक नगर0000000000000000000000
51 नागनहळ्ळी0000000000000000000000
52 मातनहळ्ळी0000000000000000000000
53 बासलेगाव रामतीर्थ0000000000000000000000
54 अरळी0000000000000000000000
55 दर्शनाळ0000000000000000000000
56 बोरेगाव0000000000000000000000
57 पितापूर0000000000000000000000
58 नन्हेगाव0000000000000000000000
59 सुलतानपूर0000000000000000000000
60 काझी कणबस0000000000000000000000
61 किणीवाडी0000000000000000000000
62 किणी0000000000000000000000
63 चुंगी0000000000000000000000
64 हन्नूर0000000000000000000000
65 डोंबरजवळगे0000000000000000000000
66 ब-हाणपूर0000200000000000000002
67 चपळगाव31012002090000000000018
68 कुरनुर0000000000000000000000
69 सिंदखेड0000000000000000000000
70 मोटयाळ/बसवनगर0000000000000000000000
71 घोळसगाव0000000000000000000000
72 किरनळ्ळी0000000000000000000000
73 भुरीकवठे0000000000000000000000
74 खैराट0000000000000000000000
75 गोगाव0000000000000000000000
76 वागदरी0000000000000000000000
77 बोरगाव0000000000000000000000
78 पालापूर0100000000000000000001
79 बादोले (बु.)0000000000000000000000
80 शिरवळवाडी0000000000000000000000
81 शिरवळ0000000000000000000000
82 साफळे0000000000000000000000
83 शिरसी0000000000000000000000
84 सदलापूर0000000000000000000000
85 बणजगोळ0000000000000000000000
86 चीकेहळ्ळी0000000000000000000000
87 सलगर0000000000000000000000
88 भोसगे0000000000000000000000
89 तोरणी0000000000000000000000
90 संगोगी (अ)0000000000000000000000
91 हत्तीकणबस0000000000000000000000
92 निमगाव0000000000000000000000
93 गौडगाव खु.0000000000000000000000
94 रामपूर0000000000000000000000
95 उमरगे0000000000000000000000
96 मिरजगी0000420000000000000006
97 कंठेहळ्ळी0000000000000000000000
98 गळोरगी0000000000000000000000
99 जक्कापुर0000000000000000000000
100 उडगी0000000000000000000000
101 तोळनूर0000000000000000000000
102 हैद्रा0000000000000000000000
103 सातनदुधनी0000000000000000000000
104 बिंजगेर0000000000000000000000
105 नागोरे0000000000000000000000
106 इब्राहीमपूर0000000000000000000000
107 मुगळी0000000000000000000000
108 संगोगी (ब)0000000000000000000000
109 तळेवाडी0000000000000000000000
110 कल्लप्पा वाडी0000000000000000000000
111 बोरोटी बु.0000000000000000000000
112 रुद्रेवाडी0000000000000000000000
113 चिंचोळी(मै)0000000000000000000000
114 आंदेवाडी (ज)0000000000000000000000
115 बोरोटी खु.0000000000000000000000
116 बबलाद0000100000000000000001
117 सिन्नूर0000000000000000000000