दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: बार्शी
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 खडकोणी 0000000000000000000000
2 कोरेगाव 0000000000000000000000
3 चुंब 0000000000000000000000
4 भानसऴे 0000000000000000000000
5 कळंबवाडी (आ) 0000000000000000000000
6 धामणगाव (आ) 0000000000000000000000
7 काटेगाव 0000000000000000000000
8 उंबरगे 0000000000000000000000
9 आगळगाव 0100000000000000000001
10 बेलगाव 0000000000000000000000
11 मांडेगाव 0000000000000000000000
12 खडकलगाव 0000000000000000000000
13 पिंपळगाव (धस) 0000000000000000000000
14 देवगाव 0000000000000000000000
15 कांदलगाव 0000000000000000000000
16 गाडेगाव 0000000000000000000000
17 शेलगाव (व्हळे) 0000000000000000000000
18 ताडसौंदणे 0000000000000000000000
19 भोयरे 0000000000000000000000
20 बाभुळगाव 0000000000000000000000
21 बोरगाव (खु) 0000000000000000000000
22 चारे 0000000000000000000000
23 वालवड 0000000000000000000000
24 पिंपळवाडी 0000000000000000000000
25 उक्कडगाव 0000000000000000000000
26 शिराळे 0000000000000000000000
27 पाथरी 0000000000000000000000
28 धानोरे 0000000000000000000000
29 कुसळंब 0000100000000000000001
30 वानेवाडी 0000000000000000000000
31 जामगाव (आगलगाव) 0000100000000000000001
32 पुरी 0000000000000000000000
33 घारी 0000000000000000000000
34 जहानपूर 0000000000000000000000
35 पांगरी 0000000000000000000000
36 पांढरी 0000000000000000000000
37 चिंचोली 0000100000000000000001
38 घोळवेवाडी 0000000000000000000000
39 कारी 0000000000000000000000
40 धोत्रे 0000000000000000000000
41 पिंपळगाव (पांगरी) 0000000000000000000000
42 ममदापूर 0000000000000000000000
43 गोरमाऴे 0000000000000000000000
44 येळंब 0000000000000000000000
45 खामगाव 0000000000000000000000
46 तांदूळवाडी 0000000000000000000000
47 चिखर्डे 0000000000000000000000
48 नारी (भांडेवाडी) 0000000000000000000000
49 नारीवाडी 0000000000000000000000
50 सावरगाव 0000000000000000000000
51 पिंपरी (आर) 0000000000000000000000
52 कापशी 0000000000000000000000
53 इंदापूर 0000000000000000000000
54 अरणगाव 0000000000000000000000
55 तावडी 0000000000000000000000
56 शेळगाव (मार्कड) 0000000000000000000000
57 सौंदरे 0000000000000000000000
58 बळेवाडी 0000000000000000000000
59 कव्हे 0000000000000000000000
60 दडशिंगे 0000000000000000000000
61 बावी 0010300001000300000008
62 महागाव 0000000000000000000000
63 पिंपळगाव (पानगाव) 0000000000000000000000
64 कळंबवाडी (प) 0000000000000000000000
65 पानगाव 0000000000000000000000
66 कोरफऴे 1000400000000000000005
67 नागोबाचीवाडी 0000000000000000000000
68 गाताचीवाडी 0000000000000000000000
69 कासारवाडी 0000000000000000000000
70 अलिपूर 0000000000000000000000
71 खांडवी 0000000000000000000000
72 उपळाई (ठोंगे) 0000000000000000000000
73 शेंद्री 0000000000000000000000
74 वांगरवाडी 0000000000000000000000
75 भोईजे 0000000000000000000000
76 श्रीपत पिंपरी 0000000000000000000000
77 गुऴपोऴी 0000000000000000000000
78 रास्तापूर 0000000000000000000000
79 उंडेगाव 0000000000000000000000
80 काळेगाव 0000000000000000000000
81 साकत 0000000000000000000000
82 घाणेगाव 0000000000000000000000
83 मानेगाव 0000000000000000000000
84 इर्लेवाडी 0000000000000000000000
85 इर्ले 0000000000000000000000
86 सुर्डी 0000000000000000000000
87 मालवंडी 0000100000000000000001
88 तुर्कपिंपरी 0000000000000000000000
89 यावली 0000000000000000000000
90 ढोराऴे 0000000000000000000000
91 तडवळे 0000000000000000000000
92 मुंगशी (वा.) 0000000000000000000000
93 दहिटणे 0000100000000000000001
94 सासुरे 0000200000001000000003
95 मालेगाव 0000000000000000000000
96 जामगाव (पा) 0000000000000000000000
97 भातंबरे 0000000000000000000000
98 बोरगाव (झाडी) 0000000000000000000000
99 हिंगणी (पानगाव) 0000000000000000000000
100 पिंपरी (पानगाव) 0000000000000000000000
101 नांदणी 0000000000000000000000
102 हळदुगे 0000000000000000000000
103 उपळे (दुमाला) 0000200000000000000002
104 झाडी 0000000000000000000000
105 झरेगाव 0000000000000000000000
106 निंबळक 0000000000000000000000
107 वैराग 0000000000000000000000
108 लाडोऴे 0000000000000000000000
109 मुंगशी (आर.) 0000000000000000000000
110 रातंजन 0000000000000000000000
111 सर्जापूर 0000000000000000000000
112 राळेरास 0000000000000000000000
113 शेळगाव (आर) 0000000000000000000000
114 धामणगाव (दुमाला) 0000000000000000000000
115 हतीज 0000000000000000000000
116 मळेगाव 0000000000000000000000
117 रुई 0000000000000000000000
118 गौडगाव 0000000000000000000000
119 संगमनेर 0000000000000000000000
120 रऊळगाव 0000000000000000000000
121 भालगाव 0000000000000000000000
122 आंबेगाव 0000000000000000000000
123 अंबाबाईचीवडी 0000000000000000000000
124 ज्योतीबाबाचीवाडी 0000000000000000000000
125 भांडेगाव 0000000000000000000000
126 मिरझनपूर 0000000000000000000000
127 आळजापूर 0000000000000000000000
128 सारोळे 0000000000000000000000
129 कासारी 0000000000000000000000
130 तुळशीदास नगर 0000000000000000000000
131 तांबेवाडी/लमाणतांडा 0000100000000000000001

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 4:57:50 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 खडकोणी0000000000000000000000
2 कोरेगाव0000000000000000000000
3 चुंब0000000000000000000000
4 भानसऴे0000000000000000000000
5 कळंबवाडी (आ)0000000000000000000000
6 धामणगाव (आ)0000000000000000000000
7 काटेगाव0000000000000000000000
8 उंबरगे0000000000000000000000
9 आगळगाव0100000000000000000001
10 बेलगाव0000000000000000000000
11 मांडेगाव0000000000000000000000
12 खडकलगाव0000000000000000000000
13 पिंपळगाव (धस)0000000000000000000000
14 देवगाव0000000000000000000000
15 कांदलगाव0000000000000000000000
16 गाडेगाव0000000000000000000000
17 शेलगाव (व्हळे)0000000000000000000000
18 ताडसौंदणे0000000000000000000000
19 भोयरे0000000000000000000000
20 बाभुळगाव0000000000000000000000
21 बोरगाव (खु)0000000000000000000000
22 चारे0000000000000000000000
23 वालवड0000000000000000000000
24 पिंपळवाडी0000000000000000000000
25 उक्कडगाव0000000000000000000000
26 शिराळे0000000000000000000000
27 पाथरी 0000000000000000000000
28 धानोरे0000000000000000000000
29 कुसळंब0000100000000000000001
30 वानेवाडी0000000000000000000000
31 जामगाव (आगलगाव)0000100000000000000001
32 पुरी0000000000000000000000
33 घारी0000000000000000000000
34 जहानपूर0000000000000000000000
35 पांगरी0000000000000000000000
36 पांढरी0000000000000000000000
37 चिंचोली0000100000000000000001
38 घोळवेवाडी0000000000000000000000
39 कारी0000000000000000000000
40 धोत्रे0000000000000000000000
41 पिंपळगाव (पांगरी)0000000000000000000000
42 ममदापूर0000000000000000000000
43 गोरमाऴे0000000000000000000000
44 येळंब0000000000000000000000
45 खामगाव0000000000000000000000
46 तांदूळवाडी0000000000000000000000
47 चिखर्डे0000000000000000000000
48 नारी (भांडेवाडी)0000000000000000000000
49 नारीवाडी0000000000000000000000
50 सावरगाव0000000000000000000000
51 पिंपरी (आर)0000000000000000000000
52 कापशी0000000000000000000000
53 इंदापूर0000000000000000000000
54 अरणगाव0000000000000000000000
55 तावडी0000000000000000000000
56 शेळगाव (मार्कड)0000000000000000000000
57 सौंदरे0000000000000000000000
58 बळेवाडी0000000000000000000000
59 कव्हे0000000000000000000000
60 दडशिंगे0000000000000000000000
61 बावी0010300001000300000008
62 महागाव0000000000000000000000
63 पिंपळगाव (पानगाव)0000000000000000000000
64 कळंबवाडी (प)0000000000000000000000
65 पानगाव0000000000000000000000
66 कोरफऴे1000400000000000000005
67 नागोबाचीवाडी0000000000000000000000
68 गाताचीवाडी0000000000000000000000
69 कासारवाडी0000000000000000000000
70 अलिपूर0000000000000000000000
71 खांडवी0000000000000000000000
72 उपळाई (ठोंगे)0000000000000000000000
73 शेंद्री0000000000000000000000
74 वांगरवाडी0000000000000000000000
75 भोईजे0000000000000000000000
76 श्रीपत पिंपरी0000000000000000000000
77 गुऴपोऴी0000000000000000000000
78 रास्तापूर0000000000000000000000
79 उंडेगाव0000000000000000000000
80 काळेगाव0000000000000000000000
81 साकत0000000000000000000000
82 घाणेगाव0000000000000000000000
83 मानेगाव0000000000000000000000
84 इर्लेवाडी0000000000000000000000
85 इर्ले0000000000000000000000
86 सुर्डी0000000000000000000000
87 मालवंडी0000100000000000000001
88 तुर्कपिंपरी0000000000000000000000
89 यावली0000000000000000000000
90 ढोराऴे0000000000000000000000
91 तडवळे0000000000000000000000
92 मुंगशी (वा.)0000000000000000000000
93 दहिटणे0000100000000000000001
94 सासुरे0000200000001000000003
95 मालेगाव0000000000000000000000
96 जामगाव (पा)0000000000000000000000
97 भातंबरे0000000000000000000000
98 बोरगाव (झाडी)0000000000000000000000
99 हिंगणी (पानगाव)0000000000000000000000
100 पिंपरी (पानगाव)0000000000000000000000
101 नांदणी0000000000000000000000
102 हळदुगे0000000000000000000000
103 उपळे (दुमाला)0000200000000000000002
104 झाडी0000000000000000000000
105 झरेगाव0000000000000000000000
106 निंबळक0000000000000000000000
107 वैराग0000000000000000000000
108 लाडोऴे0000000000000000000000
109 मुंगशी (आर.)0000000000000000000000
110 रातंजन0000000000000000000000
111 सर्जापूर0000000000000000000000
112 राळेरास0000000000000000000000
113 शेळगाव (आर)0000000000000000000000
114 धामणगाव (दुमाला)0000000000000000000000
115 हतीज0000000000000000000000
116 मळेगाव0000000000000000000000
117 रुई0000000000000000000000
118 गौडगाव0000000000000000000000
119 संगमनेर0000000000000000000000
120 रऊळगाव0000000000000000000000
121 भालगाव0000000000000000000000
122 आंबेगाव0000000000000000000000
123 अंबाबाईचीवडी0000000000000000000000
124 ज्योतीबाबाचीवाडी0000000000000000000000
125 भांडेगाव0000000000000000000000
126 मिरझनपूर0000000000000000000000
127 आळजापूर0000000000000000000000
128 सारोळे0000000000000000000000
129 कासारी0000000000000000000000
130 तुळशीदास नगर0000000000000000000000
131 तांबेवाडी/लमाणतांडा0000100000000000000001