दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: दक्षिण सोलापूर
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 गंगेवाडी 0000000000000000000000
2 कासेगाव 0000000000000000000000
3 उळे 0000000000000000000000
4 उळेवाडी 0000000000000000000000
5 वडजी 0000000000000000000000
6 वरळेगाव 0000000000000000000000
7 बक्षीहिप्परगे 0000000000000000000000
8 मुळेगाव तांडा 0000000000000000000000
9 मुळेगाव 0000000000000000000000
10 दोड्डी 0000000000000000000000
11 बोरामणी 0000100000000000000001
12 पिंजारवाडी 0000000000000000000000
13 तांदुळवाडी 0000100000000000000001
14 संगदरी 0000000000000000000000
15 मुस्ती 0000000000000000000000
16 दर्गनहळळी 0000000000000000000000
17 धोत्री 0000000000000000000000
18 वडगाव 0000000000000000000000
19 कुंभारी 0000000000000000000000
20 कर्देहळळी 0000000000000000000000
21 तोगराळी 0000000000000000000000
22 रामपूर 0000000000000000000000
23 लिंबीचिंचोळी 0000000000000000000000
24 दिंडूर 0000000000000000000000
25 तीर्थ 0000000000000000000000
26 वळसंग 0000000000000000000000
27 हनमगाव 0000000000000000000000
28 शिंगडगाव 0000000000000000000000
29 आचेगाव 0000000000000000000000
30 औज आहेरवाडी 0000000000000000000000
31 तिल्हेहाळ 0000000000000000000000
32 आलेगाव 0000000000000000000000
33 यत्नाळ 0000000000000000000000
34 फताटेवाडी 0000000000000000000000
35 होटगी-सावतखेड 0000000000000000000000
36 हत्तूर 0001100000000000000002
37 घोडातांडा 0000100000000000000001
38 मद्रे 0000000000000000000000
39 होटगी स्टेशन 0000000000000000000000
40 हिपळे 0000000000000000000000
41 आहेरवाडी 0100000000000000000001
42 सिंदखेड 0000000000000000000000
43 राजूर 0000000000000000000000
44 संजवाड 0000000000000000000000
45 बंकलगी 0000000000000000000000
46 बोरूळ 0000000000000000000000
47 कणबस 0000000000000000000000
48 इंगळगी 0000000000000000000000
49 शिरवळ 0000000000000000000000
50 वडकबाळ 0000000000000000000000
51 मंद्रुप 0010000000000000000001
52 होनमुर्गी 0100000000000000000001
53 औराद 0000000000000000000000
54 बसव नगर 0000000000000000000000
55 नांदणी 0000000000000000000000
56 कुरघोट 0000000000000000000000
57 माळकवठा 0000000000000000000000
58 कारकल 0000000000000000000000
59 ऑज मंद्रूप 0000000000000000000000
60 टाकळी 0000000000000000000000
61 चिंचपूर 0000000000000000000000
62 बरूर 0000000000000000000000
63 बोळकवठा 0000000000000000000000
64 हत्तरसंग 0000000000000000000000
65 कुडल 0000000000000000000000
66 गुंजेगाव 0000000001000000000001
67 अकोले ( मंद्रुप ) 0000000000000000000000
68 मनगोळी 0000000000000000000000
69 वांगी 0000000000000000000000
70 गावडेवाडी 0000000000000000000000
71 कंदलगाव 1000200000000000000003
72 अंत्रोळी 0000000000000000000000
73 वडापूर 0000000000000000000000
74 कुसूर 0000000000000000000000
75 तेलगाव (मंद्रुप) 0000000000000000000000
76 भंडारकवठे 0000000000000000000000
77 विंचूर 0000000000000000000000
78 शंकर नगर 0000000000000000000000
79 येळेगाव 0000000000000000000000
80 निंबर्गी 0000000000000000000000
81 लवंगी 0000000000000000000000
82 सादेपुर 0000000000000000000000
83 बाळगी 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 3:50:03 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 गंगेवाडी0000000000000000000000
2 कासेगाव0000000000000000000000
3 उळे0000000000000000000000
4 उळेवाडी0000000000000000000000
5 वडजी0000000000000000000000
6 वरळेगाव0000000000000000000000
7 बक्षीहिप्परगे0000000000000000000000
8 मुळेगाव तांडा0000000000000000000000
9 मुळेगाव0000000000000000000000
10 दोड्डी0000000000000000000000
11 बोरामणी0000100000000000000001
12 पिंजारवाडी0000000000000000000000
13 तांदुळवाडी0000100000000000000001
14 संगदरी0000000000000000000000
15 मुस्ती0000000000000000000000
16 दर्गनहळळी0000000000000000000000
17 धोत्री0000000000000000000000
18 वडगाव0000000000000000000000
19 कुंभारी0000000000000000000000
20 कर्देहळळी0000000000000000000000
21 तोगराळी0000000000000000000000
22 रामपूर0000000000000000000000
23 लिंबीचिंचोळी0000000000000000000000
24 दिंडूर0000000000000000000000
25 तीर्थ0000000000000000000000
26 वळसंग0000000000000000000000
27 हनमगाव0000000000000000000000
28 शिंगडगाव0000000000000000000000
29 आचेगाव0000000000000000000000
30 औज आहेरवाडी0000000000000000000000
31 तिल्हेहाळ0000000000000000000000
32 आलेगाव0000000000000000000000
33 यत्नाळ0000000000000000000000
34 फताटेवाडी0000000000000000000000
35 होटगी-सावतखेड0000000000000000000000
36 हत्तूर0001100000000000000002
37 घोडातांडा 0000100000000000000001
38 मद्रे0000000000000000000000
39 होटगी स्टेशन0000000000000000000000
40 हिपळे0000000000000000000000
41 आहेरवाडी0100000000000000000001
42 सिंदखेड0000000000000000000000
43 राजूर0000000000000000000000
44 संजवाड0000000000000000000000
45 बंकलगी0000000000000000000000
46 बोरूळ0000000000000000000000
47 कणबस0000000000000000000000
48 इंगळगी0000000000000000000000
49 शिरवळ0000000000000000000000
50 वडकबाळ0000000000000000000000
51 मंद्रुप0010000000000000000001
52 होनमुर्गी0100000000000000000001
53 औराद0000000000000000000000
54 बसव नगर0000000000000000000000
55 नांदणी0000000000000000000000
56 कुरघोट0000000000000000000000
57 माळकवठा0000000000000000000000
58 कारकल0000000000000000000000
59 ऑज मंद्रूप0000000000000000000000
60 टाकळी0000000000000000000000
61 चिंचपूर0000000000000000000000
62 बरूर0000000000000000000000
63 बोळकवठा0000000000000000000000
64 हत्तरसंग0000000000000000000000
65 कुडल0000000000000000000000
66 गुंजेगाव0000000001000000000001
67 अकोले ( मंद्रुप )0000000000000000000000
68 मनगोळी0000000000000000000000
69 वांगी0000000000000000000000
70 गावडेवाडी0000000000000000000000
71 कंदलगाव1000200000000000000003
72 अंत्रोळी0000000000000000000000
73 वडापूर0000000000000000000000
74 कुसूर0000000000000000000000
75 तेलगाव (मंद्रुप)0000000000000000000000
76 भंडारकवठे0000000000000000000000
77 विंचूर0000000000000000000000
78 शंकर नगर0000000000000000000000
79 येळेगाव0000000000000000000000
80 निंबर्गी0000000000000000000000
81 लवंगी0000000000000000000000
82 सादेपुर0000000000000000000000
83 बाळगी0000000000000000000000