दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: उत्तर सोलापूर
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 भागाईवाडी 0011000000000000000002
2 कौठाळी 0000000000000000000000
3 साखरेवाडी 0000000000000000000000
4 कळमण 0000000000000000000000
5 दारफळ (गावडी ) 0000000000000000000000
6 वांगी 0000000000000000000000
7 वडाळा 0000000000000000000000
8 रानमसले 0000000000000000000000
9 नान्नज 0010000000000000000001
10 नरोटेवाडी 0000000000000000000000
11 सेवालालनगर 0000000000000000000000
12 होनसळ 0000000000000000000000
13 राळेरास 0000000000000000000000
14 मार्डी 0000000000000000000000
15 अकोलेकाटी 0000100000000000000001
16 दारफळ (बीबी) 0000000000000000000000
17 कारंबा 0000000000000000000000
18 गुळवंची 0000000000000000000000
19 भोगाव 0000000000000000000000
20 बाणेगाव 0000000000000000000000
21 एखरुख 0000100000000000000001
22 हगलूर 0000100000000000000001
23 तळेहिप्परगा 0100000000000000000001
24 कोंडी 0000000000000000000000
25 खेड 0000000000000000000000
26 पाकणी 0000000000000000000000
27 शिवणी 0000000000000000000000
28 हिरज 0000000000000000000000
29 ति-हे 0000000000000000000000
30 पाथरी 0000000000000000000000
31 तेलगाव 0010000000000000000001
32 बेलाटी 0000000000000000000000
33 कवठे 0000000000000000000000
34 डोणगाव 0000000000000000000000
35 नंदूर 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 4:55:47 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 भागाईवाडी0011000000000000000002
2 कौठाळी0000000000000000000000
3 साखरेवाडी0000000000000000000000
4 कळमण0000000000000000000000
5 दारफळ (गावडी )0000000000000000000000
6 वांगी0000000000000000000000
7 वडाळा0000000000000000000000
8 रानमसले0000000000000000000000
9 नान्नज0010000000000000000001
10 नरोटेवाडी0000000000000000000000
11 सेवालालनगर0000000000000000000000
12 होनसळ0000000000000000000000
13 राळेरास0000000000000000000000
14 मार्डी0000000000000000000000
15 अकोलेकाटी0000100000000000000001
16 दारफळ (बीबी)0000000000000000000000
17 कारंबा0000000000000000000000
18 गुळवंची0000000000000000000000
19 भोगाव0000000000000000000000
20 बाणेगाव0000000000000000000000
21 एखरुख0000100000000000000001
22 हगलूर0000100000000000000001
23 तळेहिप्परगा0100000000000000000001
24 कोंडी0000000000000000000000
25 खेड0000000000000000000000
26 पाकणी0000000000000000000000
27 शिवणी0000000000000000000000
28 हिरज0000000000000000000000
29 ति-हे0000000000000000000000
30 पाथरी0000000000000000000000
31 तेलगाव0010000000000000000001
32 बेलाटी0000000000000000000000
33 कवठे0000000000000000000000
34 डोणगाव0000000000000000000000
35 नंदूर0000000000000000000000