दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: माळशिरस
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 शिंदेवाडी 0000000000000000000000
2 देशमुखवाडी 0000000000000000000000
3 डोंबाळवाडी 0000000000000000000000
4 हनुमानवाडी 0000000000000000000000
5 कुरबावी 0000000000000000000000
6 तांबेवाडी 0000000000000000000000
7 एकशिव 0000000000000000000000
8 कळंबोली 0000000000000000000000
9 बांगर्डे 0000000000000000000000
10 पळसमंडळ 0000000000000000000000
11 पिरळे 0000000000000000000000
12 दहिगाव 0000000000000000000000
13 गुरसाळे 0000000000000000000000
14 धर्मपुरी 0000000000000000000000
15 कारूंडे 0000000000000000000000
16 मोरोची 0000000000000000000000
17 फोंडशिरस 0000100000000000000001
18 कदमवाडी 0000000000000000000000
19 मारकडवाडी 0000100000000000000001
20 पिंपरी 0000000000000000000000
21 कोथळे 0000000000000000000000
22 फडतरी 0000000000000000000000
23 लोंढेमोहितेवडी 0000000000000000000000
24 लोणंद 0000000000000000000000
25 उंबरे दहीगाव 0000000000000000000000
26 मेडद 0000000000000000000000
27 तामसिदवाडी 0000000000000000000000
28 मांडवे 0000000000000000000000
29 सदाशिवनगर 0000000000000000000000
30 पुरंदावडे 0000100000000000000001
31 येळीव 0000000000000000000000
32 भांबुर्डी 0000000000000000000000
33 जाधववाडी 0000000000000000000000
34 कण्हेर 0000000000000000000000
35 गिरवी 0000000000000000000000
36 भांब 0000000000000000000000
37 रेडे 0100100000000000000002
38 तिरवंडी 0000000000000000000000
39 कचरेवाडी 0000000000000000000000
40 पानीव 0000000000000000000000
41 विजयवाडी 0000000000000000000000
42 खुडुस 0000000000000000000000
43 डोंबाळवाडी 0000000000000000000000
44 झंजेवाडी 0000000000000000000000
45 मोटेवाडी 1000000000000000000001
46 गोरडवाडी 0000000000000000000000
47 इस्लामपूर 0000000000000000000000
48 मांडकी 0000000000000000000000
49 जळभावी 0000000000000000000000
50 तरंगफळ 0000000000000000000000
51 गारवाड 0000000000000000000000
52 चाकोरे 0000000000000000000000
53 कोंडबावी 0000000000000000000000
54 आनंदनगर 0000000000000000000000
55 यशवंतनगर 0000000000000000000000
56 बागेचीवाडी 0000000000000000000000
57 गिरझणी 0000000000000000000000
58 चौंडेश्वरवाडी 0000000000000000000000
59 विझोरी 0000000000000000000000
60 माळेवाडी (अ) 0000000000000000000000
61 माळीनगर 0000000000000000000000
62 सवतगव्हाण 0000000000000000000000
63 बिजवडी 0000100000000000000001
64 तांबवे 0000000000000000000000
65 गणेशगाव 0000000000000000000000
66 संगम 0000000000000000000000
67 बाभूळगाव 0000000000000000000000
68 वाफेगाव 0000000000000000000000
69 वाघोली 0000600000000000000006
70 लवंग 0000000000000000000000
71 महाळुंग 0000100000000000000001
72 मिरे 0000000000000000000000
73 उंबरे वेळापूर 0000000000000000000000
74 कोंढारपट्टा 0000000000000000000000
75 नेवरे 0000100000000000000001
76 बोरगाव 0000000000000000000000
77 माळेवाडी बो 0000000000000000000000
78 माळखांबी 0000000000000000000000
79 विट्ठलवाडी 0000000000000000000000
80 जाबुंड 0000000000000000000000
81 खळवे 0000000000000000000000
82 खंडाळी 0000000000000000000000
83 उघडेवाडी 0000000000000000000000
84 वेळापूर 0000000000000000000000
85 पिसेवाडी 0000000000000000000000
86 निमगाव 0000000000000000000000
87 मळोली 0000000000000000000000
88 शेडेचिंच 0000000000000000000000
89 धानोरे 0000000000000000000000
90 तोंडले 0000000000000000000000
91 बोंडले 0000000000000000000000
92 दसूर 0000000000000000000000
93 प्रतापनगर 0000000000000000000000
94 चांदापुरी 0000000000000000000000
95 कुसमोड 0000000000000000000000
96 झंजेवस्ती (पिलीव) 0000000000000000000000
97 सुळेवाडी 0000000000000000000000
98 पिलीव 0000000000000000000000
99 तांदुळवाडी 0000100000000000000001
100 फळवणी 0000000000000000000000
101 काळमवाडी 0000000000000000000000
102 बचेरी 0000000000000000000000
103 शिंगोर्णी 0000000000000000000000
104 कोळेगाव 0000000000000000000000
105 अकलुज 0000100000000000000001
106 संग्रामनगर 0000000000000000000000
107 नातेपुते 0000100000000000000001

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 3:12:35 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 शिंदेवाडी0000000000000000000000
2 देशमुखवाडी0000000000000000000000
3 डोंबाळवाडी0000000000000000000000
4 हनुमानवाडी0000000000000000000000
5 कुरबावी0000000000000000000000
6 तांबेवाडी0000000000000000000000
7 एकशिव0000000000000000000000
8 कळंबोली0000000000000000000000
9 बांगर्डे0000000000000000000000
10 पळसमंडळ0000000000000000000000
11 पिरळे0000000000000000000000
12 दहिगाव0000000000000000000000
13 गुरसाळे0000000000000000000000
14 धर्मपुरी0000000000000000000000
15 कारूंडे0000000000000000000000
16 मोरोची0000000000000000000000
17 फोंडशिरस0000100000000000000001
18 कदमवाडी0000000000000000000000
19 मारकडवाडी0000100000000000000001
20 पिंपरी0000000000000000000000
21 कोथळे0000000000000000000000
22 फडतरी0000000000000000000000
23 लोंढेमोहितेवडी0000000000000000000000
24 लोणंद0000000000000000000000
25 उंबरे दहीगाव0000000000000000000000
26 मेडद0000000000000000000000
27 तामसिदवाडी0000000000000000000000
28 मांडवे0000000000000000000000
29 सदाशिवनगर0000000000000000000000
30 पुरंदावडे0000100000000000000001
31 येळीव0000000000000000000000
32 भांबुर्डी0000000000000000000000
33 जाधववाडी0000000000000000000000
34 कण्हेर0000000000000000000000
35 गिरवी0000000000000000000000
36 भांब0000000000000000000000
37 रेडे0100100000000000000002
38 तिरवंडी0000000000000000000000
39 कचरेवाडी0000000000000000000000
40 पानीव0000000000000000000000
41 विजयवाडी0000000000000000000000
42 खुडुस0000000000000000000000
43 डोंबाळवाडी0000000000000000000000
44 झंजेवाडी0000000000000000000000
45 मोटेवाडी1000000000000000000001
46 गोरडवाडी0000000000000000000000
47 इस्लामपूर0000000000000000000000
48 मांडकी0000000000000000000000
49 जळभावी0000000000000000000000
50 तरंगफळ0000000000000000000000
51 गारवाड0000000000000000000000
52 चाकोरे0000000000000000000000
53 कोंडबावी0000000000000000000000
54 आनंदनगर0000000000000000000000
55 यशवंतनगर0000000000000000000000
56 बागेचीवाडी0000000000000000000000
57 गिरझणी0000000000000000000000
58 चौंडेश्वरवाडी0000000000000000000000
59 विझोरी0000000000000000000000
60 माळेवाडी (अ)0000000000000000000000
61 माळीनगर0000000000000000000000
62 सवतगव्हाण0000000000000000000000
63 बिजवडी0000100000000000000001
64 तांबवे0000000000000000000000
65 गणेशगाव0000000000000000000000
66 संगम0000000000000000000000
67 बाभूळगाव0000000000000000000000
68 वाफेगाव0000000000000000000000
69 वाघोली0000600000000000000006
70 लवंग0000000000000000000000
71 महाळुंग0000100000000000000001
72 मिरे0000000000000000000000
73 उंबरे वेळापूर0000000000000000000000
74 कोंढारपट्टा0000000000000000000000
75 नेवरे0000100000000000000001
76 बोरगाव0000000000000000000000
77 माळेवाडी बो0000000000000000000000
78 माळखांबी0000000000000000000000
79 विट्ठलवाडी0000000000000000000000
80 जाबुंड0000000000000000000000
81 खळवे0000000000000000000000
82 खंडाळी0000000000000000000000
83 उघडेवाडी0000000000000000000000
84 वेळापूर0000000000000000000000
85 पिसेवाडी0000000000000000000000
86 निमगाव0000000000000000000000
87 मळोली0000000000000000000000
88 शेडेचिंच0000000000000000000000
89 धानोरे0000000000000000000000
90 तोंडले0000000000000000000000
91 बोंडले0000000000000000000000
92 दसूर0000000000000000000000
93 प्रतापनगर0000000000000000000000
94 चांदापुरी0000000000000000000000
95 कुसमोड0000000000000000000000
96 झंजेवस्ती (पिलीव)0000000000000000000000
97 सुळेवाडी0000000000000000000000
98 पिलीव0000000000000000000000
99 तांदुळवाडी0000100000000000000001
100 फळवणी0000000000000000000000
101 काळमवाडी0000000000000000000000
102 बचेरी0000000000000000000000
103 शिंगोर्णी0000000000000000000000
104 कोळेगाव0000000000000000000000
105 अकलुज0000100000000000000001
106 संग्रामनगर0000000000000000000000
107 नातेपुते0000100000000000000001