दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: करमाळा
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 रामवाडी 0000000000000000000000
2 कावळवाडी 0000000000000000000000
3 भिलारवाडी 0000000000000000000000
4 कुंभारगाव 0000000000000000000000
5 दिवेगव्हाण 0000000000000000000000
6 देलवडी 0000000000000000000000
7 पारेवाडी 0000000000000000000000
8 हिंगणी 0000000000000000000000
9 भगतवाडी 0000000000000000000000
10 जिंती 0000000000000000000000
11 कात्रज 0000000000000000000000
12 कोंढार चिंचोली 0000000000000000000000
13 टाकळी(रा) 0000000000000000000000
14 खातगाव 0000100000000000000001
15 पोमलवाडी 0000000000000000000000
16 केत्तूर 0000000000000000000000
17 गोयेगाव 0000000000000000000000
18 वाशिंबे 0000000000000000000000
19 सोगाव 0000000000000000000000
20 सावडी 0000000000000000000000
21 कोर्टी 0000000000000000000000
22 मोरवड 0000000000000000000000
23 वंजारवाडी 0000000000000000000000
24 रावगाव 0000000000000000000000
25 लिंबेवाडी 0000000000000000000000
26 वीट 0000100000000000000001
27 विहाऴ 0000000000000000000000
28 पोंधवडी 0000000000000000000000
29 राजुरी 0000000000000000000000
30 मांजरगाव 0000000000000000000000
31 उंदरगाव 0000000000000000000000
32 रिटेवाडी 0000000000000000000000
33 अंजनडोह 0000010000000000000001
34 पुनवर 0000000000000000000000
35 जातेगाव 0000000000000000000000
36 खडकी 0000000000000000000000
37 आळजापूर 0000000000000000000000
38 तरटगाव 0000000000000000000000
39 पाडळी 0000100000000000000001
40 घारगाव 0000000000000000000000
41 बाळेवाडी 0000000000000000000000
42 बिटरगाव(श्री) 0000100000000000000001
43 कामोणे 0000000000000000000000
44 वडगाव (एन) 0000000000000000000000
45 मांगी 0000000000000000000000
46 पोथरे 0000000000000000000000
47 पोटेगाव 0000000000000000000000
48 बोरगाव 0000000000000000000000
49 हिवरवाडी 0000000000000000000000
50 भोसे 0000000000000000000000
51 पिंपळवाडी 0000000000000000000000
52 रोशेवाडी 0000000000000000000000
53 देवीचा माळ 0000200000000000000002
54 पांडे 0000100000000000000001
55 देवळाली 0000000000000000000000
56 दिलमेश्वर 0000000000000000000000
57 करंजे 0000000000000000000000
58 मिरगव्हाण 0000000000000000000000
59 कोळगाव 0000000000000000000000
60 हिवरे 0000000000000000000000
61 अर्जुननगर 0000100000000000000001
62 हिसरे 0000000000000000000000
63 फिसरे 0000000000000000000000
64 निमगाव(ह) 0000000000000000000000
65 गौंडरे 0000000000000000000000
66 आवाटी 0000000000000000000000
67 सालसे 0000100000000000000001
68 साडे 0000000000000000010001
69 आळसूंदे 0000000000000000000000
70 नेरले 0000000000000000000000
71 उमरड 0000000000000000000000
72 झरे 0000000000000000000000
73 गुऴसडी 0000000000000000000000
74 शेलगाव(क) 0100000000000000000001
75 सौंदे 0000000000000000000000
76 सरपडोह 0000000000000000000000
77 कुंभेज 0000000000000000000000
78 पोफळज 0000000000000000000000
79 केडगाव 0000000000000000000000
80 जेऊरवाडी 0000100000000000000001
81 कोंढेज 0000000000000000000000
82 वरकटणे 0010000000000000000001
83 जेऊर 0000000000000000000000
84 शेटफळ 0000000000000000000000
85 कुगाव 0000000000000000000000
86 चिखलठाण 0000000000000000000000
87 दहीगाव 0000000000000000000000
88 शेलगाव (वांगी ) 0000000000000000000000
89 लव्हे 0000000000000000000000
90 निंभोरे 0000000000000000000000
91 भिवरवाडी 0000000000000000000000
92 पांगरे 0000000000000000000000
93 भाऴवणी 0000000000000000000000
94 मलवडी 0000000000000000000000
95 घोटी 0000000000000000000000
96 वरकुटे 0000000000000000000000
97 पाथुर्डी 0000000000000000000000
98 केम 0000000000000000000000
99 वडशिवणे 0000000000000000000000
100 कविटगाव 0000100000000000000001
101 सांगवी 0000000000000000000000
102 ढोकरी 0000000000000000000000
103 बिटरगाव(वांगी) 0000000000000000000000
104 कंदर 0000000000000000000000
105 सातोली 0000000000000000000000
106 वांगी 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 3:43:48 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 रामवाडी0000000000000000000000
2 कावळवाडी0000000000000000000000
3 भिलारवाडी0000000000000000000000
4 कुंभारगाव 0000000000000000000000
5 दिवेगव्हाण0000000000000000000000
6 देलवडी0000000000000000000000
7 पारेवाडी0000000000000000000000
8 हिंगणी0000000000000000000000
9 भगतवाडी0000000000000000000000
10 जिंती0000000000000000000000
11 कात्रज0000000000000000000000
12 कोंढार चिंचोली 0000000000000000000000
13 टाकळी(रा) 0000000000000000000000
14 खातगाव0000100000000000000001
15 पोमलवाडी0000000000000000000000
16 केत्तूर0000000000000000000000
17 गोयेगाव0000000000000000000000
18 वाशिंबे 0000000000000000000000
19 सोगाव0000000000000000000000
20 सावडी0000000000000000000000
21 कोर्टी0000000000000000000000
22 मोरवड0000000000000000000000
23 वंजारवाडी0000000000000000000000
24 रावगाव0000000000000000000000
25 लिंबेवाडी0000000000000000000000
26 वीट0000100000000000000001
27 विहाऴ0000000000000000000000
28 पोंधवडी0000000000000000000000
29 राजुरी0000000000000000000000
30 मांजरगाव0000000000000000000000
31 उंदरगाव0000000000000000000000
32 रिटेवाडी0000000000000000000000
33 अंजनडोह0000010000000000000001
34 पुनवर0000000000000000000000
35 जातेगाव0000000000000000000000
36 खडकी0000000000000000000000
37 आळजापूर 0000000000000000000000
38 तरटगाव0000000000000000000000
39 पाडळी0000100000000000000001
40 घारगाव0000000000000000000000
41 बाळेवाडी0000000000000000000000
42 बिटरगाव(श्री) 0000100000000000000001
43 कामोणे0000000000000000000000
44 वडगाव (एन)0000000000000000000000
45 मांगी0000000000000000000000
46 पोथरे0000000000000000000000
47 पोटेगाव0000000000000000000000
48 बोरगाव0000000000000000000000
49 हिवरवाडी0000000000000000000000
50 भोसे0000000000000000000000
51 पिंपळवाडी0000000000000000000000
52 रोशेवाडी0000000000000000000000
53 देवीचा माळ0000200000000000000002
54 पांडे0000100000000000000001
55 देवळाली0000000000000000000000
56 दिलमेश्वर0000000000000000000000
57 करंजे0000000000000000000000
58 मिरगव्हाण 0000000000000000000000
59 कोळगाव0000000000000000000000
60 हिवरे0000000000000000000000
61 अर्जुननगर0000100000000000000001
62 हिसरे0000000000000000000000
63 फिसरे0000000000000000000000
64 निमगाव(ह)0000000000000000000000
65 गौंडरे0000000000000000000000
66 आवाटी 0000000000000000000000
67 सालसे0000100000000000000001
68 साडे0000000000000000010001
69 आळसूंदे0000000000000000000000
70 नेरले0000000000000000000000
71 उमरड0000000000000000000000
72 झरे0000000000000000000000
73 गुऴसडी0000000000000000000000
74 शेलगाव(क)0100000000000000000001
75 सौंदे0000000000000000000000
76 सरपडोह0000000000000000000000
77 कुंभेज0000000000000000000000
78 पोफळज 0000000000000000000000
79 केडगाव0000000000000000000000
80 जेऊरवाडी0000100000000000000001
81 कोंढेज0000000000000000000000
82 वरकटणे0010000000000000000001
83 जेऊर 0000000000000000000000
84 शेटफळ0000000000000000000000
85 कुगाव0000000000000000000000
86 चिखलठाण0000000000000000000000
87 दहीगाव0000000000000000000000
88 शेलगाव (वांगी ) 0000000000000000000000
89 लव्हे0000000000000000000000
90 निंभोरे0000000000000000000000
91 भिवरवाडी 0000000000000000000000
92 पांगरे0000000000000000000000
93 भाऴवणी0000000000000000000000
94 मलवडी0000000000000000000000
95 घोटी0000000000000000000000
96 वरकुटे0000000000000000000000
97 पाथुर्डी0000000000000000000000
98 केम0000000000000000000000
99 वडशिवणे0000000000000000000000
100 कविटगाव0000100000000000000001
101 सांगवी0000000000000000000000
102 ढोकरी0000000000000000000000
103 बिटरगाव(वांगी) 0000000000000000000000
104 कंदर0000000000000000000000
105 सातोली0000000000000000000000
106 वांगी0000000000000000000000