दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: माढा
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 लोणी 0000000000000000000000
2 मुंगशी 0000000000000000000000
3 शिंगेवाडी 0000000000000000000000
4 बिटरगाव 0000000000000000000000
5 रोपळे कव्हे 0000000000000000000000
6 भोगेवाडी 0000000000000000000000
7 ढवळस 0000000000000000000000
8 चोभेपिंपरी 0000000000000000000000
9 महादेववाडी 0000000000000000000000
10 कव्हे 1000000000000000000001
11 बारलोणी 0000000000000000000000
12 लहू 0000000000000000000000
13 अकुलगाव 0000100000000000000001
14 चिंचगाव 0000000000000000000000
15 म्हैसगाव 0010110003001100000008
16 पापनस 0000000000000000000000
17 रिधोरे 0000200000000000000002
18 तांदुळवाडी 0000000000000000000000
19 उपळवटे 0000000000000000000000
20 दहिवली 0000000000000000000000
21 कन्हेरगाव 0000000000000000000000
22 निमगाव (टेंभुर्णी) 0000000000000000000000
23 शेडशिंगे 0000000000000000000000
24 अंबाड 0000000000000000000000
25 पिंपळखुंटे 0000000000000000000000
26 कुर्डु 004017500040000000000030
27 घाटणे 0000000000000000000000
28 भोसरे 0000000000000000000000
29 तडवळे 0000000000000000000000
30 वडाचीवाडी त. म. 0000000000000000000000
31 शिंदेवाडी 0000000000000000000000
32 सापटणे भोसे 0000000000000000000000
33 सुर्ली 0000000000000000000000
34 फुटजवळगाव 0000000000000000000000
35 अकोले खु 0000000000000000000000
36 शिराळ टेंभुर्णी 0000000000000000000000
37 उजनी टेंभुर्णी 0000000000000000000000
38 रांझणी 0000000000000000000000
39 आढेगाव 0000000000000000000000
40 आलेगाव बु 0000200000000000000002
41 रुई 0000100000000000000001
42 आलेगाव (खुर्द) 0000000000000000000000
43 गारअकोले 0000000000000000000000
44 टाकळी टेंभुर्णी 0000100000000000000001
45 चांदज 0000000000000000000000
46 वडोली 0000000000000000000000
47 नगोर्ली 0000000000000000000000
48 टेंभुर्णी 0000100000000000000001
49 शेवरे 0000000000000000000000
50 माळेगाव 0000000000000000000000
51 चव्हाणवाडी टें 0000000000000000000000
52 तांबवे 0000000000000000000000
53 वेणेगाव 0000000100000000000001
54 अकोले बु 0000000000000000000000
55 मिटकलवाडी 0000100000000000000001
56 बेंबळे (हरीनगर) 0000000000000000000000
57 घोटी 0000000000000000000000
58 परिते 0000000000000000000000
59 परितेवाडी 0000000000000000000000
60 तुळशी 0000000000000000000000
61 अरण 0000000000000000000000
62 जाधववाडी (मो) 0000000000000000000000
63 मोडनिंब 0000000001000000000001
64 बैरागवाडी 0000000000000000000000
65 पिंपळनेर 0000000000000000000000
66 सापटणे टेंभुर्णी 0000000000000000000000
67 पालवण 0000000000000000000000
68 शिराळ माढा 0000000000000000000000
69 लऊळ 0000000000000000000000
70 उजनी माढा 0000000000000000000000
71 अकुंभे 0000000000000000000000
72 आहेरगाव 0000000000000000000000
73 वरवडे 0000000000000000000000
74 होळे खु 0000000000000000000000
75 भेंड 0000000000000000000000
76 पडसाळी 0000100000000000000001
77 सोलंकरवाडी 0000000000000000000000
78 बावी 0000000000000000000000
79 भुताष्टे 0000000000000000000000
80 चिंचोली 0000000000000000000000
81 रोपळे खु 0000000000000000000000
82 वडाचीवाडी (उ बु) 0000000000000000000000
83 उपाळाई बु. 0000000000000000000000
84 जाधववाडी (मा) 0000000000000000000000
85 वेताळवाडी 0000000000000000000000
86 रणदिवेवाडी 0000000000000000000000
87 वडशिंगे 0000000000000000000000
88 निमगाव (माढा) 0000000000000000000000
89 महातपूर 0000000000000000000000
90 उपळाई खु 0010000000010000000002
91 विट्ठलवाडी 00405200010000000000012
92 अंजनगाव खेलोबा 0000000000000000000000
93 सुलतानपूर 0000000000000000000000
94 अंजनगाव उमाटे 0000000000000000000000
95 वडाचीवाडी (अ.उ) 0000000000000000000000
96 जामगाव 0000000000000000000000
97 दारफळ 0000000000000000000000
98 उंदरगाव 0000000000000000000000
99 केवड 0110000000000000000002
100 वाकाव 0000100000000000000001
101 खैरेवाडी 0000000000000000000000
102 लोंढेवाडी 0000000000000000000000
103 कुंभेज 0000000000000000000000
104 खैराव 0000000000000000000000
105 मानेगाव 0000100000000000000001
106 कापसेवाडी 0000100000000000000001
107 धानोरे 0000000000000000000000
108 बुद्रुकवाडी 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 12/3/2023 4:17:21 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 लोणी 0000000000000000000000
2 मुंगशी0000000000000000000000
3 शिंगेवाडी0000000000000000000000
4 बिटरगाव0000000000000000000000
5 रोपळे कव्हे0000000000000000000000
6 भोगेवाडी0000000000000000000000
7 ढवळस0000000000000000000000
8 चोभेपिंपरी0000000000000000000000
9 महादेववाडी0000000000000000000000
10 कव्हे 1000000000000000000001
11 बारलोणी0000000000000000000000
12 लहू0000000000000000000000
13 अकुलगाव0000100000000000000001
14 चिंचगाव0000000000000000000000
15 म्हैसगाव0010110003001100000008
16 पापनस0000000000000000000000
17 रिधोरे0000200000000000000002
18 तांदुळवाडी0000000000000000000000
19 उपळवटे0000000000000000000000
20 दहिवली0000000000000000000000
21 कन्हेरगाव0000000000000000000000
22 निमगाव (टेंभुर्णी)0000000000000000000000
23 शेडशिंगे0000000000000000000000
24 अंबाड0000000000000000000000
25 पिंपळखुंटे0000000000000000000000
26 कुर्डु004017500040000000000030
27 घाटणे 0000000000000000000000
28 भोसरे 0000000000000000000000
29 तडवळे0000000000000000000000
30 वडाचीवाडी त. म.0000000000000000000000
31 शिंदेवाडी0000000000000000000000
32 सापटणे भोसे0000000000000000000000
33 सुर्ली0000000000000000000000
34 फुटजवळगाव0000000000000000000000
35 अकोले खु0000000000000000000000
36 शिराळ टेंभुर्णी0000000000000000000000
37 उजनी टेंभुर्णी0000000000000000000000
38 रांझणी 0000000000000000000000
39 आढेगाव0000000000000000000000
40 आलेगाव बु0000200000000000000002
41 रुई0000100000000000000001
42 आलेगाव (खुर्द)0000000000000000000000
43 गारअकोले0000000000000000000000
44 टाकळी टेंभुर्णी0000100000000000000001
45 चांदज 0000000000000000000000
46 वडोली0000000000000000000000
47 नगोर्ली0000000000000000000000
48 टेंभुर्णी0000100000000000000001
49 शेवरे0000000000000000000000
50 माळेगाव0000000000000000000000
51 चव्हाणवाडी टें0000000000000000000000
52 तांबवे0000000000000000000000
53 वेणेगाव0000000100000000000001
54 अकोले बु0000000000000000000000
55 मिटकलवाडी0000100000000000000001
56 बेंबळे (हरीनगर)0000000000000000000000
57 घोटी0000000000000000000000
58 परिते0000000000000000000000
59 परितेवाडी0000000000000000000000
60 तुळशी0000000000000000000000
61 अरण0000000000000000000000
62 जाधववाडी (मो)0000000000000000000000
63 मोडनिंब0000000001000000000001
64 बैरागवाडी0000000000000000000000
65 पिंपळनेर0000000000000000000000
66 सापटणे टेंभुर्णी0000000000000000000000
67 पालवण0000000000000000000000
68 शिराळ माढा0000000000000000000000
69 लऊळ0000000000000000000000
70 उजनी माढा0000000000000000000000
71 अकुंभे0000000000000000000000
72 आहेरगाव0000000000000000000000
73 वरवडे0000000000000000000000
74 होळे खु0000000000000000000000
75 भेंड0000000000000000000000
76 पडसाळी0000100000000000000001
77 सोलंकरवाडी0000000000000000000000
78 बावी0000000000000000000000
79 भुताष्टे0000000000000000000000
80 चिंचोली0000000000000000000000
81 रोपळे खु0000000000000000000000
82 वडाचीवाडी (उ बु)0000000000000000000000
83 उपाळाई बु.0000000000000000000000
84 जाधववाडी (मा)0000000000000000000000
85 वेताळवाडी0000000000000000000000
86 रणदिवेवाडी0000000000000000000000
87 वडशिंगे0000000000000000000000
88 निमगाव (माढा)0000000000000000000000
89 महातपूर0000000000000000000000
90 उपळाई खु0010000000010000000002
91 विट्ठलवाडी00405200010000000000012
92 अंजनगाव खेलोबा0000000000000000000000
93 सुलतानपूर0000000000000000000000
94 अंजनगाव उमाटे0000000000000000000000
95 वडाचीवाडी (अ.उ)0000000000000000000000
96 जामगाव0000000000000000000000
97 दारफळ0000000000000000000000
98 उंदरगाव0000000000000000000000
99 केवड0110000000000000000002
100 वाकाव0000100000000000000001
101 खैरेवाडी0000000000000000000000
102 लोंढेवाडी0000000000000000000000
103 कुंभेज0000000000000000000000
104 खैराव0000000000000000000000
105 मानेगाव0000100000000000000001
106 कापसेवाडी0000100000000000000001
107 धानोरे0000000000000000000000
108 बुद्रुकवाडी0000000000000000000000